Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma

Economische zaken, recreatie en toerisme

Sociaal domein

Cultuur en culturele voorzieningen

Sport

Openbare ruimte

Milieu

Ruimtelijke ordening en wonen

Openbare orde en veiligheid

Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie

Algemene dekkingsmiddelen

Stortingen in reserves

Onttrekkingen aan reserves

Waar komt ons geld vandaan?

Totaal

100%

Waar gaat ons geld naar toe?

Totaal

100%

Lokale woonlasten 2015 - 2017

Wat is onze vermogenspositie?

Wat is onze weerstandscapaciteit?